• ساعت : ۱۳:۱۶:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ 
  • تعداد بازدید : 125
بازدید هماهنگی كننده جهش تولید در دیم زارها و هئیت همراه از موسسه

دکتر خاکسار هماهنگی کننده جهش تولید در دیم زارها، دکتر شریفی نسب رییس گروه فنی مهندسی، دکتر فرهنگی معاون دفتر خدمات فنی و پشتیبانی سازمان و دکتر علیزاده نماینده ستاد اجرایی فرمان امام در جهش تولید در دیم زارها با حضور دکتر روستایی سرپرست موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در 11 آبان 1401 از کارگاه ماشین الات، انبار نگهداری بذور، دستگاه بوجاری، گلخانه ها و واحدهای واحد به نژادی سریع و واحد پایش بیماریهای لگوم و دانه های روغنی در ایستگاه ستاد موسسه بازدید نمودند.

در این بازدید در خصوص توسعه انبار نگهداری ماشین الات و ادوات کشاورزی، احداث انبار تخصضی بانک ژن محصولات زراعی دیم، تجهیز سیستم گرمایی و سرمایی گلخانه ها و سیستم آبیاری در مزارع تولید بذر، قفسه بندی انبار بذر، احداث سایبان ماشین های کشاورزی تبادل نظر گردید و مقرر گردید موسسه برنامه و پیشنهادات خود را در این زمینه به سازمان اعلام نماید. همچنین در ادامه این بازدید در جلسه ای با حضور روسای بخش های تحقیقاتی و محققین که در سالن شهید شفیع زاده تشکیل شده بود، شرکت نمودند.

در این جلسه مقرر گردید موسسه نیاز خود را با تعین اولویت در خصوص تجهیز ماشین الات برای موسسه و ایستگاههای همکار در مراکز استانی از جمله کارنده ها، کمپاین های برداشت آزمایشات و دستگاههای بوجاری را به سازمان ارائه نماید تا با برنامه ریزی و تامین به موقع بودجه در اسرع وقت در خصوص خرید آن اقدام گردد.

در خصوص رسوب بذر، تاخیر در اعلام به موقع قیمت فروش بذر و عدم رسیدن به موقع بذور به دست بهربرداران در مناطق سردسیر کشور پیشنهاد گردید همکاران جلسات جهش تولید موارد فوق را پیگیری کنند تا از تکرار موارد مشابه در سالهای آتی جلوگیری شود. همچنین مقررگردید  گزارش های تولید بذر و نظارت بر پروژه جهش تولید در سال گذشته و برنامه سال جدید به دبیرخانه سازمان و ستاد اجرای ارسال گردد.

6.0.3.0
V6.0.3.0