اعضای بخش غلات :

 مظفر روستایی  صابر گلکاری  بهزاد صادق زاده  cv
 سمت: رئیس بخش  سمت: عضو هئیت علمی  سمت: عضو هئیت علمی
 محل خدمت: مراغه  محل خدمت: مراغه  محل خدمت: مراغه
 تحصیلات: دکترا  تحصیلات: دکترا  تحصیلات: دکترا
 گرایش: اصلاح نباتات  گرایش: بیوتکنولوژی گیاهی   گرایش: بیوتکنولوژی کشاورزی
ایمیل : ایمیل : ایمیل :

 

 اسماعیل زاد حسن  فرهاد آهک پز  ناصر محمدی 
 سمت: عضو هئیت علمی  سمت: عضو هئیت علمی  سمت: عضو هئیت علمی 
 محل خدمت: مراغه  محل خدمت: مراغه  محل خدمت: مراغه
 تحصیلات: فوق لیسانس  تحصیلات: فوق لیسانس  تحصیلات: دکترا
 گرایش: اصلاح نباتات  گرایش: اصلاح نباتات  گرایش: گیاهپزشکی 
ایمیل : ایمیل : ایمیل :

 

 تیمور دولت پناه  جعفر جعفرزاده مهناز محمدفام 
 سمت: محقق بخش  سمت: عضو هئیت علمی  سمت: محقق بخش
 محل خدمت: مراغه  محل خدمت: مراغه  محل خدمت: مراغه
 تحصیلات: فوق لیسانس  تحصیلات: دکترا  تحصیلات: فوق لیسانس
 گرایش: زراعت  گرایش: اصلاح نباتات  گرایش: بیوتکنولوزی
ایمیل : ایمیل : ایمیل :

 

 

 


6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0