• ساعت : ۱۴:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 93
اعمال تیمارهای به زراعی در پایگاه نوآوری جهش تولید

اجرای کاشت تیمارهای به زراعی مقادیر کودهای ازته و فسفره،کنترل علف های هرز و اعمال بذرمال غلات  در پایگاه نوآوری جهش تولید در  شهرستان مراغه با حضور فیضی، جعفرزاده، لطفی، خرسندی و فردوسی از محققین موسسه دیم و با هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراغه  عملیاتی شد.

در این پایگاه نوآوری یافته های موثر موسسه برای دو محصول گندم و جو دیم برای  مناسب ترین زمان و مقدار مصرف کود اوره، مقایسه کارایی کودهای فسفری توزیع شده از مجاری قانونی، اثر بذر مالهای مختلف، میزان تراکم مناسب کاشت و مبازه صحیح با علف های هرز برای آشنایی کشاورزان اجرا گردیده است  تا با الگوگیری از این مزارع بتوانند روشهای صحیح کاشت، کود دهی و مبارزه با علف های هرز و مدیریت مزرعه در ارتقاء کمی و کیفی محصولات دیم در مزارع خودعملیاتی نمایند.

بهزراعی  (1).jpg

بهزراعی  (2).jpg

6.1.9.0
V6.1.9.0