آگهیبرگزاری همایش ها

آدرس: آذربایجان شرقی، مراغه، کمربند شمالی، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، صندوق پستی 119

کد پستی: 5517643511       

تلفن: 37228078-041   

نمابر: 37222069-041

ایمیل:  dari_ins@areeo.ac.ir 

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0